(06272) 2 70 03 dnz-zolushka-4@yandex.ua
 Регистрация

Освітня програма

Viktoria 25-02-2021, 00:46 101 Публічна інформація

                           

                                            

                                      ЗМІСТ:

 

1.Вступ.

2.Тип закладу освіти,статус,місія,мета,завдання

      3.Структура:

      3.1.Кількість груп, кількість вихованців,мова навчання.

      3.2.Напрями роботи груп.

      4.Кадрове забезпечення.

      5.Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу.

      6.Освітня програма:

      6.1.Комплексні,парціальні програми.

      6.2.Розклад занять.

      6.3.Структура навчального року.

      6.4.Форми організації освітнього процесу.

      6.7.Очикувані результати.

      6.8.Система внутрішнього забезпечення якості освіти.

      

I

   Освітня програма Костянтинівського дошкільного навчального закладу комбінованого типу №4 «Попелюшка» розроблена відповідно до вимог ст..15,33 Закону України від 05.09.2017 №2145-ІІІV «Про освіту» із внесеними до нього змінами,ст..23 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2001р.№ 2628-ІІІ,із внесеними до нього змінами, Базового компонента дошкільної освіти ,схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 04.05.2012 р,протокол №5\2-2,затверджений наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 22.05.2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)»,листа Міністерства освіти і науки України № 1\9-750 від 09.12.2019 р. «Щодо освітніх програм у закладі дошкільної освіти».

В основу освітньої програми покладені принципи:

 • науковості, який забезпечує відповідність змісту досягненням психологічної, педагогічної та інших наук, перспективного педагогічного досвіду. Для реалізації цього принципу педагоги постійно знайомляться з найновішими здобутками науки і практики, постійно підвищують свій освітній рівень, вміють застосовувати наявні знання на практиці, надають  дітям реалістичні, науково-обґрунтовані знання;

 • актуальності,  який передбачає орієнтацію змісту освіти на пріоритетні потреби сьогодення, на забезпечення належної якості розвитку, вихованості та навченості дитини дошкільного віку, становлення її особистості в перші 6-7 років життя, що є передумовою успішного розвитку надалі. Дотримання цього принципу дає змогу педагогам уникнути надмірної наукоподібності й штучності створюваних планів, наблизити їх зміст до реалій життя. А отже, задовольнити інтерес держави щодо виховання юного покоління нової формації і підготовки до життя;

 • свободи виборуякий  забезпечує демократизацію педагогічного процессу. Педагоги мають право вільно визначати форму, напрямок та зміст своєї діяльності на засадах доцільності, помірності, відповідності обраній стратегії та державному стандарту;

 • цілісності та логічності, який передбачає організацію освітнього  процесу з урахуванням інтегрованих зв’язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових;

 • перспективності, який забезпечує  чіткє уявлення про подальший розвиток дошкільного закладу й становлення особистості кожної дитини, передбачає далеку  й  близьку перспективу досягнень через складання перспективного плану  на квартал;

 • повторності й концентричності, який педбачає повернення до раніше визначених завдань і змісту роботи, але вже на більш високому якісному рівні. У нових ситуаціях, що змінюються, це забезпечує реалізацію творчого потенціалу всього колективу закладу, кожного педагога, кожної дитини й слугуватиме гарантією зростання майстерності фахівців і досягнення поставленої мети;

 • законності, який передбачає відповідність визначених у плані завдань, чинному законодавству, нормативно-правовими документами, якими керується заклад дошкільної освіти; глибоке наукове підґрунтя практичної діяльності, відповідність сучасним вимогам та найновішим науковим досягненням;

 • послідовностіякий  передбачає врахування в діяльності педагогічного колективу всебічних досягнень та недоліків у своїй роботі за попередні роки.

 • системності,  який  забезпечує  організацію  освітнього  процесу з взаємопов’язаних структурних одиниць;

 • конкретностіякий забезпечується  конкретними  та актуальними  завданнями, розв’язання яких сприятиме подальшому покращенню та удосконаленню роботи закладу дошкільної освіти  й усуненню її недоліків.

 • оптимальності, який передбачає необхідність вибору кращого варіанту засобів реалізації поставлених завдань, з урахуванням таких складових: типу дошкільного закладу, специфічних особливостей педагогічного колективу, контингенту дітей та батьків,  індивідуальних якостей  кожного педагога.

 • гнучкостіякий  передбачає  внесення коректив стосовно внутрішніх та зовнішніх змін при  складанні плану роботи;

 • колегіальностіякий передбачає використання досвіду і знань членів педагогічного колективу.

 • єдиноначальностіякий  забезпечує розмежування й чітке дотримання повноважень учасників освітнього процесу.

Освітня програма Костянтинівського дошкільного навчального закладу комбінованого типу №4 «Попелюшка»  - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих, організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетенцій, визначених Базовим компонентом).

                                                        

ІІ

   Костянтинівський дошкільний навчальний заклад  комбінованого типу №4«Попелюшка» створено на підставі  рішення Костянтинівської ради народних депутатів

 №207 від 30.09.71р.  в 1971 році. Засновник дошкільного навчального закладу – Костянтинівська міська рада. Форма власності – комунальна.

     Наше кредо: «Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти, або такою, як ти бажаєшь. Допоможи їй стати не тобою, а собою».

Миссия -створення динамічного позитивного простору для природного розвитку дитини дошкільного віку.

Мета - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі з метою формування життєвої компетентності для подальшого життя.

Завдання:

1.Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2.Працювати над реалізацією методу індивідуального психолого - педагогічного супроводу кожної дитини з метою зміцнення й збереження фізичного і психологічного здоров'я кожної дитини, формування життєвої компетенціЇ в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї.

3.Працювати над формуванням мовленевої компетентності, через інтеграцію пізнавально-практичної діяльності, шляхом активного використання інформаційно – комунікативних технологій в роботі с дітьми раннього та дошкільного років на засадах патріотичного виховання.

 

III

У 2020-2021навчальному році укомплектовано 12 груп:

3 групи раннього віку від 2 до 3 років.

Група № 1 «Сонечко» - 16 дітей

Група №2 «Малятко» -18 дітей

Група №2 «Промінчик»  -16 дітей

2 групи молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років:

Група №3 «Казкарики»  - 20 дітей

Група №7 «Ведмедики» - 19 дітей

3 групи середнього дошкільного віку від 4 до 5 років

Група №8 «Пізнайко»  - 14 дітей

Група №9  «Веселка» - 12 дітей (спеціальна для дітей з порушенням мовлення)

Група №10 «Чомусики» - 18 дітей

4 групи старшого дошкільного від 5 до 6 років:

Група № 4 «Кульбабка» - 14 дітей (спеціальна для дітей з порушенням мовлення) 

Група №6 «Віночок» - 22 дитини

Група №  11 «Математична веселка» - 19 дітей

Група № 12 «Розумники» - 12дітей (спеціальна для дітей з порушенням мовлення)

Мова навчання – українська.        

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу  №4 «Попелюшка» здійснює освтньо-виховний процес у 2020-2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

 • інтелектуальний: профільна група з логіко – математичного розвитку; профільна група з еколого – валеологічного розвитку.
 • гуманітарний: профільна група з вивчення англійської мови;  спеціалізовані групи для дітей з порушенням мовлення.
 • художньо – естетичний: гурток «Квілінг»;                                            .
 • музично – естетичний: театральна студія «Сонячний зайчик»;  музично – театральна студія «Капітошка».
 • фізкультурно – оздоровчий: студія «Горизонтальний пластичний балет».

Кадрове забезпечення

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно штатного розкладу. Загальна кількість працівників складає 62 осіб, з них - 30 педагогічних працівників, 2 - медичних працівника та 30 осіб обслуговуючого персоналу.


Якісний склад педагогічних працівників


Посада 

КатегоріяСпеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ

категорії Спеціаліст без категорії

Завідувач

1

         1
Вихователь-методист

1

         1
Психолог

1

         1
Фізінструктор

1

Музкерівник

2

Логопед

2

         1

       1Вихователі

22

         2

       4

      2

14

    

     Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться згідно договору, укладеному з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти «Про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників»,а також самостійним вибором педагогами онлайн-платформ.  

  

Нормативно-правове забезпечення осітнього процесу:


Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та омолоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9HYPERLINK "https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=19576"198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9HYPERLINK "https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=43568"249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

                                                    

Освітня програма

на 2020/2021 навчальний рік

 

В освітньому процесі дошкільного навчального закладу комбінованого типу дошкільного навчального закладу №4 «Попелюшка»  релізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дощкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

<!--[endif]-->

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні державні освітні програми, що реалізуються в ДНЗ

Програма виховання

і навчання дітей від двох

 до семи років «Дитина»

Е.В.Бєлкіна,  

Г.В.Бєлєнька,

Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №1/11 – 11177 від 08.12.2010р.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

 Білан О.І

 Возна Л.М.

 Максименко О.Л.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988

Парціальні освітні програми

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Єфименко М.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників і молодших школярів»

Єфименко М.М


Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. –

Лохвицька Л. В.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 08.11.2013р №14.1\12-г-632)

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку «Я - маленька людина»

М.М.Конько, Т.М.Шумей, З.Л.Петрушина.


Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

Рібцун Ю. В.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(лист № 1/11-18798 від 05.12.2012 р.)

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»

Трофименко Л.І.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(лист № 1/11-18794 від 05.12.2012 р.)

«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

  Тимовський О.

  Репік І.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856)

Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку

Парціальна програма для закладів дошкільної освіти

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.02.2019 №141/12-Г-255

Варіативна складова (по гурткам)

Англійська мова для дітей дошкільного віку:

програма га методичні рекомендації

Кулікова І.А. Шкваріна Т.М.

Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 28.07.2015 №14.1/12-Г-952

«Грайлик» програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі

        БерезінаО.М.,

        ГніровськаО.З.

        ЛинникТ.А.

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах (лист ІІТЗО від 31.03.2014 No 14.1/12-Г-501)


Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Орієнтовні терміни проведення канікул:

зимові – з 28грудня  до 10 січня 2021 року (12 календарних днів), 

літні – з 1 червня до 30 серпня 2021 року (90 календарних днів),

       У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

Період адаптації з 01.09.20 по 21.09.20 .

Режим роботи закладу: 6.00 – 18.00.Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні,режим роботи груп :9 груп з 10,5 годинним перебуванням ,3 групи 12 годинним перебуванням дітей.


Види діяльності.

 

    Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію:

 • -організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо;
 • -організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота; -
 • -організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця,самообслуговування, праця в природі, художня праця; - організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична,літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота; -
 • -організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота; -
 • -організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги; - самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.

Форми організації освітнього процесу 

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя.

Види і типи занять
типи занять:
• фронтальні заняття (вся група);
• групові заняття (до 15 дітей);
• індивідуально-групові заняття (до 8 дітей);
• індивідуальні заняття (1-4 дітей).
види занять:
 • комплексні заняття;
 • тематичне заняття
 • комбіноване заняття
 • домінантне заняття
 • сюжетно-динамічні заняття
 • інтегровані заняття

    Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

   Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційованоз урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

   Планування освітнього процесуу  здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

  Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

  Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін.) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей.


Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:
 • у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

 • у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

 • у середній групі –20 хвилин;
 • у старшій групі –25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.
 
Організація проведення освітнього процесу

у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення.

В дошкільному закладі  буде проводитись  корекційна робота в логопедичних групах № 4, 9, 12 – учителями-логопедами, яка буде спрямована на розвиток артикуляційної моторики,  фізичного і мовного слуху, зв'язного мовлення; накопичення та активізацію словникового запасу; формування граматичного складу мови; навчання навичкам словотворення, словозміни та звуко-літерного аналізу; корекцію звуковимови.Учителі-логопеди у роботі з дітьми будуть використовувати  спеціальні комп’ютерні корекційні  ігрові програми («Видима мова», «Special Education Tools», «Ігри для Тигри», «Розвиток мовлення. Вчимося говорити правильно», «Гарфілд – малюкам. Розвиваємо мову» та інші).

Учителями-логопедами і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-логопед проводить:

 • фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;
 • підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;
 • індивідуальні ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Організація роботи психологічної служби.

 

          У дошкільного закладі організовано роботу психологічної служби,яка полягає  в  здійсненні психологічного супроводу кожної особистості  з метою укріплення та збереження фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвитку його пізнавальної сфери та творчого потенціалу, підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів та батьків.

     Вивчення особистості дитини відбуватиметься у таких напрямках:

-адаптація дітей до умов ДНЗ;

-рівень розвитку дітей;

-соціально-психологічна готовність дитини до школи.

У  2020-2021 навчальному році буде організована  робота з:

-  підвищення у педагогів і батьків психолого-педагогічних знань;

- зміцнення і збереження психо-фізичного здоров'я вихованців і батьків  через роботу батьківського практикуму «Тренінг гармонійних дитячо-батьківських стосунків»;

- формування позитивного соціально-емоційного благополуччя дошкільників;

-  підвищення рівня самооцінки та зниження рівня тривожності у старших дошкільників;

- психологічної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі;

- пропаганди дошкільної освіти в соціумі.

        Відповідно до річного плану практичного психолога  на 2020-2021 навчальний рік, будуть організовані індивідуальні заняття (раз на тиждень протягом року) за програмою Кльоц Л.А., Сидоренко Н.О. «Школа розвитку» (Корекційно-розвиавльні заняття з дітьми 6 років. Посібник. – «Основа»). Загальнорозвивальні вправи занять спрямовані на розвиток та вдосконалення процесів сприймання, мислення, пам’яті, уваги, дрібної моторики та на формування емоційно-вольової сфери старших дошкільників.

Також протягом року (2 рази на тиждень) з дітьми старших груп будуть  поводитись групові розвивальні заняття з підготовки до школи:

 • заняття по програмі «Інтелектуальна мозаїка» Т.Прищепи з розвитку пізнавальної сфери старших дошкільників (по 28 занять в кожній старшій групі);

 • заняття з розвитку дрібної моторики рук (за програмою «Впевнений старт»/Готуймо руку до письма) з використанням пальчикової гімнастики, мудр, графічних вправ (по 28 занять в кожній старшій групі).

 

Фізкультурно-оздоровча робота.

      Роботу з фізкультури у закладі  організовує інструктор  з фізичної культури,   яка  широко впроваджує  систему М. Єфименко  «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

      Форми роботи з фізичного вихованнязаняття з фізичної культури; малі форми активного відпочинку під час організованої навчально-пізнавальної діяльності (фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, динамічні перерви);форми оптимізації рухової активності у повсякденному житті (ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, рухливі ігри, заняття фізичними вправами, фізкультурні комплекси на прогулянках, походи за межі дошкільного закладу, дитячий туризм, фізкультурні свята і розваги, самостійна рухова діяльність, дні й тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання); корекційно-профілактичні процедури та вправи.

                    

Форми оптимізації рухової діяльності в повсякденному житті

Ранкова гімнастика – обов’язкова складова організації життєдіяльності дітей.

Гімнастика пробудження  проводиться з метою активізації фізіологічних процесів після денного сну.

                         

Час проведення визначається в залежності від віку дітей :

 • ранній вік – 4-5 хв.;        

 • молодший дошкільний вік – 5-6 хв.; 

 • середній дошкільний вік– 6-8 хв.;

 • старший  – 8-10 хв.

Рухливі ігри різних видів, проводять протягом дня , всього протягом дня мінімум 5-6 (у теплий сезон 6-7).

Фізкультура на повітрі – це заняття фізичними вправами на свіжому повітрі. Організовуються у дні, коли не має організованих занять з фізичної культури, розваг  та піших переходів.

Походи за межі закладу (дитячий туризм) – проводяться з метою оздоровлення дітей.

Фізкультурні свята – це створення піднесеного настрою та активна рухова діяльність (проводяться 2-3 рази на рік). Починається з 4- річного віку, тривалість:

 • 4 рік - 40- 50 хв.,

 • 5-6-7 рік 50-60 хв..

Фізкультурні розваги – забезпечення оптимальних, фізичних та психоемоційних навантажень. Проводяться, починаючи з раннього віку, 1-2 рази на місяць.

Тривалість:

 • - ранній вік – 15-20 хв.;

 • - молодший – 20-25 хв.;

 • - середній – 25-30 хв.;

 • - старший – 30-40 хв..

Дні здоров’я -  активізація здорового способу життя, проводяться 1 раз на місяць, починаючи з третього року життя.

Тижні здоров’я організовуються так, як і дні здоров`я, спрямовані на комплексне вирішення завдань фізичного виховання дітей.

Самостійна рухова діяльність забезпечення оптимальних фізичних навантажень, проводяться під час прогулянок, у вільний час, підйому. Тривалість 6-9 хв., залежить від віку дітей,

Індивідуальна робота  проводиться з метою вдосконалення фізичних якостей дітей.

Загартувальні й лікувально-профілактичні процедури

Заходи, спрямовані на підвищення опірності організму до змінних умов навколишнього середовища. Це повсякденні (температурний режим, прогулянки, миття рук, обличчя, полоскання рота); спеціальні (повітряні, сонячні ванни, водні процедури, коригувальні вправи тощо).

Лікувально-профілактичні процедури: фітотерапія;  ароматерапія, різновиди масажу; дихальна гімнастика.

Локальні процедури: ходіння босоніж по траві, по землі; сухе та вологе обтирання ніг; ходіння по вологій доріжці; обливання ніг водою.

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках освітньої лінії «Особистість дитини», а також інтегрується у змісті всіх освітніх ліній інваріантної частини програми.

Музичне виховання.

      Проводиться у закладі з метою гармонійного, естетичного та творчого розвитку дітей. Зміст  реалізується в основних видах музичної діяльності: слухання музики, співи, гра на дитячих музичних інструментах, музично-ритмічна діяльність.

  Форми організації музичного виховання: самостійна музична діяльність; використання музики в повсякденному житті;  музичні заняття: музичні розваги;  музично – театралізовані вистави

    Типи занять: традиційні, домінантні, комплексні, розвиваючі; застосовує прийоми, спрямовані на підтримку інтересу, активізацію самостійності та ініціативності дитини, її творчих здібностей. Активно використовує у музично-освітній діяльності взаємозв'язок методів навчання (практичні, наочні, словесні методи), спираючись на діалогову взаємодію, забезпечуючи зв'язок знань з повсякденним життям.

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Група ран.

віку

 (від 2 до 3 років)

Група молодш. дошкільн. віку

(від 3 до 4 років)

Група середнього

дошкільного віку

 (від 4 до 5 років)

Група старшого дошкільн. Віку

(від 5 до 6(7) років)

Група логопедична

середнього

дошкільного віку (від 4 до 5 років)

Група логопедична

старшого дошкільного віку(від 5 до 6(7) років)

Гр.№

1,2,5

Гр.№3,7

гр. № 8,10

гр.№ 6, 11

гр.№9

гр.№4, 12

 

Ознайомлення з соціумом

     1

       2

      2

       3

      2

       3

 

Ознайомлення з природним довкіллям

     1

       1

       1

       2

       1

       2

 

Художньо-продуктивна діяльність:

 • музична діяльність
 • образотворча діяльність (малювання, ліплення
 • аплікація)
 • художня література

     4

      4

        5

      5

        5

      5

 

Сенсорний розвиток

    2

-

-

-

-

-

 

Логіко-математичний розвиток1

1

2

1

2

 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

      2

3

3

3

3

3

 

Здоров’я  та фізичний розвиток

2

        3

       3

         3

          3

         3

Загальна ккількість занять

 

10

 

       11

 

        12

 

        15

 

      12

 

15

 

Додаткові освітні послуги;

 

Англійська мова з малюками.

Гурток театралізованої діяльності «Сонячний зайчик»

Гурток « Школа квілінгу»

 

 

 

 

     

        

 

 

      

        3

      

        2

 

 

 

 

1

 

 

Максимальна кількість занять на тиждень****

 

10   

 

11

 

12

 

17/18

 

13

 

15

 
Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

Примітки:

1. Заняття з художньої літератури  інтегруються  з заняттями з розвитку мовлення, з художньо-продуктивної діяльності.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дняу дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.).

2. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.

3.Заняття гуртків у  групах проводяться у другу половину дня.

 Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.


Організаційно-освітня робота в профільних групах


Еколого-валеологічний напрямок 

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

Заняття (1 раз на тиждень)

Інтелектуальні хвилинки (щодня)

Подорож до Царства Природи

Цікаве поруч            Рослини              Тварини                     Люди                  Мінерали

Ігротека (щодня)

Знайомство з дитячою енциклопедією (1 раз на 2 тижні)

Досліди, експерименти (2 рази на тиждень)

Читання творів на екологічну тематику (щодня)

Розваги (1 раз на місяць), свята (2 рази на рік)

Екоклуб «Паросток» (2 рази на місяць)

Логіко – математичний напрямок 

Заняття з логіки (1 раз на тиждень)

Заняття з математики (1 раз на тиждень)

Інтелектуальні хвилинки (щодня)

Ігротека (щодня)

Знайомство з дитячою енциклопедією (2 рази на тиждень)

Літературні паузи (щодня)

Геометрія навколо нас

Ці цікаві числа та цифри

Цариця Величина

Весела математика

Цікаве поруч

Розваги (1 раз на місяць), свята (2 рази на рік)

                  Художньо-естетичний напрямок 


     ознайомлення з нетрадиційними прийомами малювання, ліплення, аплікації                                                  


понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця


Заняття (2 рази на тиждень)


Ігротека (щодня)


Абетка художника – ознайомлення з новими словами, поняттями (2 рази на місяць)


Ознайомлення з новими видами зображувального мистецтва (1 раз на місяць)


Читання літературних творів (щодня)


За порадою до Короля пензлика (1 раз на тиждень)


Самостійна художня діяльність (щодня)


Естетичні хвилинки «Чарівне поруч» (3 рази на тиждень)


Світ форми


Світ фарб


Світ композицій


Виставка дитячих робіт (1 раз на місяць)


Розваги (1 раз на місяць), свята (2 рази на рік)


Гуманітарний напрямок


Заняття (2 рази на тиждень)


«Ця цікава англійська мова» (знайомство з англійською абеткою)

(2 рази на місяць) 


Мовленнєві хвилинки (щодня)


Ігротека (щодня)


Читання художніх творів (щодня)


«Весела подорож Англією» знайомство з побутом, традиціями, національною кухнею англійського народу                         

 (1 раз на місяць)


Турніри, розваги                              

  (1 раз на місяць)


 

Зміст освітнього процессу за освітніми лініями

 

Зміст освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 -формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Дитина в природному довкіллі

-природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини

-засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі культури

  -формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

  - розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

-- сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх программах.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти  визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується безперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

        З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році в дошкільномуу закладі  використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

 • теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Г. Альтшуллера ;

 • технологія інформаційно-ігрової творчості Н. Гавриш;

 • ейдетика ;

 • мнемотехніка;

 • ранкові зустрічі;

 • інформаційно-комунікативні технології ;

 • технологія «Sand play»;

 • психологічний  «Brain made», «Релакс-паузи» ;

 • мультімедійна технологія «Скрайбінг»і storytelling;

 • сенсорний «Снузлин»;

 • «Єбру»-фарби на воді.


          Очікуваний результат від педагогів:

Гармонійний розвиток дитини, а не цілеспрямована підготовка до школи.

Гармонійне поєднання традиційних та нетрадиційних форм роботи  та інтеграція різних видів діяльності. 

Використання  корекційно-розвиткового  складника для дітей з особливими освітніми потребами стосовно розвитку мовлення.

Формування  високого рівня збереження, підтримки і збагачення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї.

Реалізація методу індивідуального психолого - педагогічного супроводу кожної дитини з метою зміцнення й збереження фізичного і психологічного здоров'я кожної дитини.

Впровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції.

Очікуваний результат від дітей: 


раннього віку

Розвиток відчуттів та сприймання (зорові,слухові,тактильні).Формування активного мовлення . Проявлення швидкого збагачення словника іменниками , дієсловами , прикметниками ; використовування багатослівних речень, розуміння розповіді про предмети та явища.Орієнтування у найближчому просторі (в кімнаті, ігровому майданчику), розуміння понять «вгорі, внизу, вперед, назад»; в них розвинута  допитливість( «Що це? Чому?»).

Опанування предметно-маніпулятивною діяльністю .Активне пізнання навколишніго  світу в процесі предметної діяльності, вміння порівнювати предмети за кількістю «один», «багато», кольором, формою, величиною; називання  дії словами; виконання доручень дорослого; оволодіння навичками продуктивних видів діяльності: малювання, ліплення, конструювання, формування навичок сприймання різних видів музичної діяльності; свідоме ставлення до себе та свого власного «Я», активне використання займенників«Я, мій, мені, моє».

Спостерігається початок кризи трьох років (підвищується емоційна вразливість і чутливість до оцінок власних досягнень з боку дорослого, з’являється гордість за ці досягнення, підвищується самооцінка); самостверджується у предметній діяльності через ігрові дії та спілкування з дорослими та однолітками.

 

молодшого  дошкільного віку

Набуття досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю дію); Сформованість основних сенсорні еталонів. Формування  системи внутрішнього «Я». Вміння виконувати   розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; прагне відповідати вимогам дорослих,  свідоме  виконання дії у грі малюванні, ліпленні, конструюванні; оволодіння елементарними навичками сюжетно – рольової гри;

Формування довірливого та активного ставлення до навколишнього світу, розвиток прагнення бути активним, засвоєння  норм і правил поведінки «Можна, треба, не можна»;, Оволодіння  передумовами самообслуговування.

Проявлення  високої рухової активності, активності при виконанні фізичних вправ. Опанування навичками взаємодії, емпатійних здібностей під час  ігрової діяльностїі

Формування граматичної правильності мовлення  та вихід  на творчий рівень сюжетно-рольової гри. Проява інтересу до книги та літературних персонажів; оволодіння  навичками елементарної трудової та музично – мистецької діяльності.

середнього  дошкільного віку

Підвищеня пізнавальної активності, інтерес до спілкування з іншими дітьми та дорослими, вміння рефлексувати свої вчинки, ускладнювати  сюжетно – рольові ігри новим змістом.  Оперує уявленнями; узагальнює властивості предметів, зв’язків і відносин між предметами та подіями має підвищений інтерес до устрою речей, явищ, подій;

Рівень культурно – гігієнічних навичок переносить у сюжетно – рольову гру, Добре орієнтується у сенсорних еталонах (кольори орієнтування у геометричних формах, відношення величин).

Вміє  мислити у формі наочних образів. У спілкуванні проявляє ініціативу  та самостійність, активно прагне до інтелектуального спілкування в питаннях «Чому? Навіщо? Для чого?». Прагне отримати нову інформацію, встановлює причинно-наслідкові зв’язки, спілкування переплітається з іншими видами діяльності. Знає правила мовного етикету: вітання, прохання, співпереживання, співчуття. Правильно вимовляє звуки рідної мови;  в мовленні з’являються прийоми художнього мовлення, мовлення зв’язне і послідовне, переказує короткі твори, розповіді, описує іграшки, ілюстрації, відповідає на запитання, пояснює вчинки героїв. Легко вивчає напам’ять вірші.  Оволодіває  компонентами  дитячої праці, музично – художньої та продуктивної діяльності.

старшого дошкільного віку

Формування психологічної зрілості та готовності до навчання  у школі (життєвої компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, взаємодіяти, інтерес до пізнавальної діяльності)

Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку дитини напередодні вступу до школи:

- сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;

- сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;

- сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;

- сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;

- сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;

- сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;

- розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставленнядоприродного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;

- сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;

- сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва; - розвинуті творчі здібності;

- сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;

- сформовані навички культури споживання;

- розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;

- сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;

- сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;

- сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;

- розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;

- сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;

- сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;

- сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;

- сформована культура мовлення та спілкування;

- засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

 

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти  є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності

 

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності  визначено:

           -відстеження рівня розвитку дітей  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти ,які будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень;

 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

У  2020-2021 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення рівня розвитку дітей  ,стану забезпечення якості освітнього процесу.

Діти

Форма дослідження

Інструментарій

віком від 2 до 3 років

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

- анкетування (опитування) батьків;

віком від 3 до 4років

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

- анкетування (опитування) батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми (як допоміжний метод);

 віком від 4 до 5 років

Педагогічна діагностика, моніторинг

- бесіда з дітьми (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних

віком від 5до 6 років

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

Моніторинг досягнень дітей у всіх вікових групах здійснюється за методичним посібником "Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти" ( за загальною редакцієюТ. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал. - Вид. 2-ге, без змін, регіональний діагностичний пакет ОЦПП з вивчення соціально-психологічної готовності дошкільника до навчання у школі,(укладач Голуб І.Є. «Організація діагностичної діяльності в напрямку комплексного вивчення соціально-психологічної готовності дитини до навчання у школі»2008рік)

       Діагностування вихованців дошкільних груп проводиться  двічи на рік

вхідне діагностування – у період адаптації з з 01.09.20 по 21.09.20р

контрольне діагностування – з 15.05.21 – 31.05.21р

 

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  .

2. Підвищення якості освіти  на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри до   педагогічних працівників та батьків вихованців.

 

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Похожие новости

Нормативно-правове забезпечення медичного обслуговування дітей

 Нормативно-правове забезпечення медичного обслуговування дітей у  ЗДО (ясла-садок)1.

12.01.18 ---
Структура закладу освіти

         

20.12.17 Публічна інформація
Річний звіт 2017-2018

 ЗВІТ за 2017-2018 навчальний рік  завідувача  ДНЗ №

20.09.18 Публічна інформація
Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти в Україні

Про чинні програми з дошкільної освіти в Україні  Відповідно до листа Міністерства освіти

10.02.17 Програмне забезпечення
Нормативно-правова база з забезпечення дошкільної освіти в Україні

 Нормативно – правова база з організації дошкільної освіти в Україні Закони України:Про

10.02.17 Нормативно-правова база

Copyright © 2016 . Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрити